Regulamin Sklepu Internetowego: brzeszczot.pl

§ 1
Słownik

Za każdym razem, gdy w poniższym regulaminie używane będą terminy wyróżnione poniżej będą one miały następujące znaczenie:
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy wymienionych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw 2015, pozycja 90, z późniejszymi zmianami);
Infolinia – pracownicy działu obsługa klienta dyżurujący pod numerem telefonu +48 575 939 003 lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.brzeszczot.pl
KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dziennik Ustaw 2014, pozycja 121, z późniejszymi zmianami);
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze sklepu internetowego, w szczególności dokonująca zakupu w sklepie internetowym;
Konsument – Klient spełniający warunki zawarte w paragrafie 221 KC, będący osobą fizyczną i zawierający transakcje w sklepie internetowym w zakresie nie związanym z działalnością profesjonalną;
Konto – indywidualne konto prowadzone przez Spółkę dla Klienta, pod indywidualnym loginem, służące do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym;
Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, łączny koszt ich zakupu (obejmujący koszt zakupu produktów wraz z kosztami ich dostawy) oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności zaś adresu dostawy oraz danych do faktury;
Magazyn – magazyny znajdujące się w Rzeczpospolitej Polskiej w:
(1) Mosinie (62-050) przy ul. Świerkowej 26a
– w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;
Operator płatności – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności;
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego pod nazwą brzeszczot.pl;
Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Spółkę, dostępny w domenie internetowej pod adresem www.brzeszczot.pl.
Spółka – spółka pod firmą PMMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-175), adres: ul. Bratkowa 9/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000605218, posiadająca nr NIP: 779-244-02-66 oraz nr REGON: 363849470, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł w całości wniesionym;
Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat danego produktu. Informacje zawarte na Stronie produktowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 KC;
Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014r., poz. 827).

§ 2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Za dokonanie rejestracji w Sklepie Internetowym, jak również za korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, Klient nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki wynagrodzenia (nie dotyczy to wynagrodzenia za nabywane w Sklepie Internetowym produkty).
3. Uwzględniając domniemanie działania w dobrej wierze wynikające z art. 7 KC, Spółka prowadząc działalność za pomocą Sklepu Internetowego przyjmuje, że:
a) Klienci działają w sposób zgodny z prawem;
b) Klienci korzystają ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z jego celem i przeznaczeniem;
c) Klienci składają rzetelne i prawdziwe oświadczenia, jak również przekazują rzetelne i prawdziwe informacje;
d) Klienci zapoznali się z treścią Regulaminu oraz kierowanych do nich komunikatów lub informacji i działają w oparciu o wszystkie z wymienionych oraz w sposób zgodny z ich treścią i postanowieniami.

§ 3
Zasady techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klienci powinni wykorzystywać go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
2. Zakazane jest podejmowanie przez Klientów jakichkolwiek działań lub dopuszczanie się przez nich jakichkolwiek zaniechań, które mogłyby naruszyć lub ograniczyć prawidłowe lub sprawne funkcjonowanie Sklepu Internetowego, doprowadzić do jego nadmiernego obciążenia lub przeciążania, czy też w inny sposób zakłócać prawidłowe lub sprawne funkcjonowanie Sklepu Internetowego.
3. Zakazane jest wprowadzanie lub umożliwianie wprowadzania do Sklepu Internetowego jakichkolwiek szkodliwych elementów, w tym oprogramowania lub kodów źródłowych, w szczególności zaś wirusów komputerowych, tzw. Trojanów lub keyllogerów, czy też oprogramowania służącego rozsyłaniu niezamówionych przez odbiorców informacji (spam). Zabronione jest również wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie przez Klientów na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
4. W razie gdyby okazało się to konieczne lub celowe dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego, Spółka może przesyłać Klientom informacje lub komunikaty o charakterze technicznym lub proceduralnym, nie mające charakteru informacji handlowych w rozumieniu Ustawy.
5. W razie gdyby okazało się to konieczne lub celowe, Spółka jest uprawniona do prowadzenia prac technicznych lub konserwacyjnych w zakresie Sklepu Internetowego, w tym również takich, które mogą powodować czasowe utrudnienia lub wyłączenie funkcjonowania Sklepu Internetowego lub pewnych jego elementów lub funkcjonalności, jak też uniemożliwiać albo ograniczać dostęp do treści zgromadzonych w Sklepie Internetowym.
6. Do korzystania ze Sklepu Internetowego niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
a) dostęp do urządzenia podłączonego do sieci Internet, posiadającego aktualną wersję jednej z przeglądarek:
(i) Mozilla;
(ii) Internet Explorer;
(iii) Google Chrome;
(iv) Safari
b) posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail);
7. Mając na uwadze ciągłe zmiany w oprogramowaniu dostarczanym przez osoby trzecie, Spółka jest uprawniona do wprowadzania zmian wymagań technicznych niezbędnych do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zmiany polegającej na aktualizacji wersji przeglądarek niezbędnych do prawidłowego działania Sklepu Internetowego. Aktualizacja taka nie stanowi zmiany Regulaminu.
8. Spółka nie udostępnia urządzeń lub oprogramowania, które mogą być konieczne dla prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego. W przypadku korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klienta z wykorzystaniem oprogramowania lub urządzeń niespełniających opisanych w Regulaminie wymagań technicznych, w ich działaniu mogą wystąpić nieprawidłowości lub inne niedogodności techniczne, za co Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
9. Koszty wynikające z posługiwania się przez Klienta środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z Internetem, połączeń telefonicznych itp.) celem korzystania ze Sklepu Internetowego ponosi Klient.
10. Spółka nie dokonuje przeszkolenia Klientów w zakresie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym jego poszczególnych elementów lub funkcjonalności, wobec czego Klient jest zobowiązany zapoznać się z zasadami jego działania we własnym zakresie.
11. Z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie wiążą się żadne niestandardowe zagrożenia, tj. zagrożenia nie związane zwykle z dokonywaniem zakupów za pośrednictwem sieci internet.
12. Dostęp do aktualnej informacji o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Spółkę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient możliwy jest pod adresem: https://brzeszczot.pl/polityka-prywatnosci/
13. Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
14. Spółka zwraca uwagę, że właściwości albo indywidualne ustawienia urządzeń, których używa Klient celem skorzystania ze Sklepu Internetowego, mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na urządzeniu używanym przez Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Konsumentowi, przysługuje jednak uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 12 Regulaminu

§ 4
Założenie i korzystanie z Konta

1. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego nie wymaga posiadania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga założenia Konta.
2. W celu założenia Konta należy dokonać procesu rejestracji w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, jak też zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie na Konto odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
4. Po dokonaniu rejestracji, Klient może dokonywać zmian danych podanych w procesie rejestracji, po wejściu na Konto w zakładce: „Moje konto”/„Edycja profilu”;
5. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego Klient winien wysłać na adres e-mail Infolinii z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta.
6. Konto ma charakter indywidualny, co w szczególności oznacza, że nie może być ono przekazane jakiejkolwiek osobie trzeciej, bez uprzedniej, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zgody Spółki. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności loginu i hasła do swojego Konta.
7. W razie umożliwienia przez Klienta dostępu do jego Konta osobom trzecim, zwłaszcza poprzez udostępnienie loginu i hasła do Konta lub nienależyte zabezpieczenie loginu i hasła przed dostępem osób trzecich, Klient – w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania tych osób trzecich, jak za działania lub zaniechania własne. Dodatkowo, w takim wypadku – w najszerszych granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów – wyłączona zostaje odpowiedzialność Spółki za konsekwencje takich działań albo zaniechań.
8. Spółka uprawniona jest do zablokowania Konta, jeżeli działania podejmowane z jego wykorzystaniem w ramach Sklepu Internetowego naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa lub dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia Regulaminu. O zamiarze zablokowania Konta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie Konta oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
9. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania loginu oraz hasła podanych przy rejestracji Konta.
10. Klient, który zarejestrował Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.
11. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego lub Konta mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem Infolinii. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 10 Regulaminu.
12. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich dostarczenia Spółce.

§ 5
Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 KC, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 KC.
2. Ceny produktów oferowanych w ramach Sklepu Internetowego:
a) zawierają podatek od towarów i usług (VAT) i podawane są w złotych polskich (oznaczanych symbolem „zł” albo „PLN”); ceny produktów wyrażane być mogą również w innych niż złote polskie walutach – wówczas na Stronie produktowej danego produktu wskazana jest także jego cena w takiej innej niż złote polskie walucie wraz z oznaczeniem rodzaju waluty;
b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy obliczane są odrębnie od cen produktów, przy przyjęciu założenia, że dostawa następować będzie na terytorium Polski, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii, Japonii, Rosji, Szwajcarii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii i zależą od:
(i) sposobu dostarczenia produktu do Klienta;
(ii) wartości oraz wielkości zamówienia.
Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta.
3. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami ich dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
4. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju promocji. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków danej promocji.
5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 6
Warunki realizacji zamówień

1. Z zastrzeżeniem postanowienia § 3 ust. 5, Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia należy:
a) zalogować się na Konto;
b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem;
e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia – jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
f) wybrać jeden spośród dostępnych sposobów dokonania zapłaty.
3. Spółka uprawniona jest do wprowadzenia limitów (maksymalnych lub minimalnych) ilości sztuk danego produktu, jakie mogą być objęte jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w zakładkach: „Koszty dostawy” i „Czas realizacji zamówień”.
4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu z okresem związania Klienta tą ofertą trwającym 3 dni robocze.
5. Jeżeli realizacja złożonego zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Koncie wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, będącym jednocześnie oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej. Celem uniknięcia wątpliwości, umowa zakupu produktów objętych danym zamówieniem zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, o ile oświadczenie to dostarczone zostanie na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany na jego Koncie w terminie związania ofertą wskazanym w ust. 4.
6. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:
a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
8. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 7 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została już dokonana, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały opisane w § 13 Regulaminu.
9. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka – w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie – nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.
.
§ 7
Płatności

1. Zakupione przez Klientów przedmioty dostarczane są na teren Polski, Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii, Japonii, Rosji, Szwajcarii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii. W razie zamiaru dokonania za pomocą Sklepu Internetowego zakupu przedmiotu, który ma być dostarczony poza terytorium wymienionych wyżej Państw konieczny jest odrębny kontakt z Infolinią. Spółka zwraca uwagę, że gdyby dostawa produktów miała nastąpić do miejsca znajdującego się poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej konieczne będzie ustalenie, czy do ceny produktu nie musi zostać dodatkowo doliczone cło, bądź inne należności publicznoprawne związane z faktem dokonania dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Płatności za nabywane produkty dokonywane być mogą:
a) bezpośrednio na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez mBank Spółka Akcyjna,
PLN numer rachunku: 07 1140 2004 0000 3702 7607 7317;
EUR numer rachunku: 92 1140 2004 0000 3512 0437 8980
albo
b) za pośrednictwem Operatora płatności, którym jest spółka pod firmą PayPal S.a.r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luxemburgu, która oferuje możliwość dokonywania płatności za pomocą serwisu PayU – na warunkach określonych regulaminem tego serwisu dostępnym pod adresem www.paypal.com .
3. Płatność za nabywane produkty, w tym za koszty ich dostarczenia, dokonana być powinna przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry), w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy dotyczącej danego produktu. Stosownie do art. 589 KC, do czasu zapłaty przez Klienta całości ceny, Spółka pozostaje właścicielem nabytych przez Klienta produktów.
4. Koszty dostawy produktów uzależnione są od wybranej przez Klienta – spośród udostępnionych dla danego produktu w ramach Sklepu Internetowego – form dostawy.

§ 8
Czas realizacji zamówień

1. Czas realizacji zamówienia liczony jest począwszy od dnia następującego po dniu zaksięgowania na rachunku bankowym Spółki całości kwoty uiszczonej przez Klienta za zamówione produktu (w tym za ich dostarczenie) i wynosi do 5 dni roboczych.
2. Czas realizacji zamówienia oznacza czas w którym nastąpi nadanie zakupionych przez Klienta w ramach danego zamówienia produktów z Magazynu do Klienta za pośrednictwem przedsiębiorcy świadczącego usługi przewozowe (firmy kurierskiej).
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy wynikły z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 9
Rękojmia za wady

Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), z tym że:
1. wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Spółka zapewniła Klienta, w tym poprzez zamieszczenie stosownych informacji na Stronie produktowej;
c) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym;
2. rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Spółki;
3. nabyty przez Klienta przedmiot jest obciążony wadą prawną wówczas, gdy stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

§ 10
Zasady zgłaszania reklamacji

1. W razie stwierdzenia wady zakupionego od Spółki produktu, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (jednego) roku od daty wydania mu danego produktu przez Spółkę.
2. Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć Spółce:
a) reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem jego/ich zakupu;
b) opis stwierdzonych wad.
4. W przypadku uznania zasadności reklamacji Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11
Gwarancja

1. Produkty sprzedawane przez Spółkę są objęte gwarancją jedynie wówczas, gdy zostało to w sposób wyraźny zastrzeżone na Stronie produktowej danego produktu.
2. W razie udzielania gwarancji na dany produkt, warunki gwarancji, w szczególności zaś zakres uprawnień Klienta wynikających z gwarancji oraz sposób ich realizacji, określa wydana Klientowi wraz z produktem karta gwarancyjna.

§ 12
Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
a) od daty objęcia przez Konsumenta zakupionego od Spółki produktu w posiadanie;
b) od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia wskazanego w ust. 4 przed jego upływem.
3. Ponieważ szereg z produktów oferowanych przez Spółkę w ramach Sklepu Internetowego jest wykonywany na specjalne zamówienie Klienta, Spółka zwraca uwagę, że zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy prawo odstąpienia od umowy zakupu produktów w Sklepie Internetowym nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów zakupu produktów będących rzeczami:
a) nieprefabrykowanymi;
b) wyprodukowanymi według specyfikacji Konsumenta;
c) służącymi zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta.
4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia przez Konsumenta Spółce oświadczenia o odstąpieniu. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 9 Ustawy Spółka informuje, że w celu złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Klient może skorzystać w szczególności z formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy dostępnego na końcu niniejszego regulaminu oraz pod adresem https://brzeszczot.pl/formularz-zwrotu/
5. Odstępując od umowy Konsument – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia – zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przezeń należność zgodnie z postanowieniami § 13 regulaminu.
6. Zwrot produktu powinien nastąpić do Magazynu właściwego ze względu na kategorię danego produktu. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia przezeń od umowy ponosi Konsument.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cech lub funkcjonowania.
8. Spółka informuje, że nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 13
Zwrot należności Klientom

1. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, jak również wówczas, gdy z innych przyczyn Spóła ma dokonać zwrotu należności na rzecz Klienta, Spółka dokona zwrotu należnych Klientowi kwot niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od:
a) dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu,
b) zaistnienia innej okoliczności uzasadniającej dokonanie zwrotu przez Spółkę na rzecz Klienta uiszczonych przezeń kwot
– z tym, że Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które ze wskazanych zdarzeń nastąpi wcześniej.
2. Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
3. Jeśli zamówienie było opłacane za pomocą różnych form płatności to zwrot nastąpi proporcjonalnie w odniesieniu do każdej z form, z jakich skorzystano dokonując płatności.
4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub tej karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Spółki.
6. W przypadku dokonania płatności poprzez operatora PayPal od kwoty zwrotu mogą zostać odjęte prowizje i opłaty pobrane operatora płatności.

§ 14
Dane osobowe; cookies

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta oraz w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. spółkę pod firmą PMMT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-175), adres: ul. Bratkowa 9/11 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000605218, posiadającą nr NIP: 7792440266 oraz nr REGON: 363849470, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł w całości wpłaconym.
3. Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na Konto.
5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://brzeszczot.pl/polityka-prywatnosci/.
7. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

§ 15
Własność intelektualna

Zarówno produkty, jak też inne elementy (zdjęcia, teksty, grafiki itp.) zamieszczane w ramach Sklepu Internetowego, mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów prawa dotyczących ochrony własności intelektualnej, w szczególności zaś przepisów prawa autorskiego albo prawa własności przemysłowej. Celem uniknięcia wątpliwości, o ile w sposób wyraźny nie postanowiono inaczej, Spółka nie przenosi na Klientów ani nie udziela im w jakimkolwiek zakresie jakichkolwiek licencji na korzystanie z przysługujących jej praw własności intelektualnej.
§ 16
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności zaś postanowienia KC oraz Ustawy.
2. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem a Spółką rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny, właściwy miejscowo dla miejsca siedziby Spółki.
3. Spółka jest uprawniona do dokonywania zmian Regulaminu z przyczyn o charakterze prawnym, technicznym lub organizacyjnym, z tym że zmiana Regulaminu:
a) nie ma wpływu na prawa i obowiązki stron (w tym: Klientów) wynikające z umów zawartych w oparciu o zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu;
b) wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 (siedem) dni kalendarzowych od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu.
4. Całkowita odpowiedzialność Spółki z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania umów zawartych z Klientami nie będącymi Konsumentami (w tym z tytułu rękojmi za wady produktów), ograniczona zostaje wyłącznie do odpowiedzialności za szkodę (tj. poprzez wyłączenie odpowiedzialności Spółki za utracone przez Klientów nie będących Konsumentami korzyści) i w odniesieniu do każdej umowy ograniczona zostaje wyłącznie do równowartości kwoty otrzymanej przez Spółkę od danego Klienta nie będącego Konsumentem z tytułu ceny zakupionych przezeń w oparciu o daną umowę produktów.
5. Kontakt ze Spółką możliwy jest:
a) bezpośrednio pod adresem Spółki: ul. Bratkowa 9/11, 60-175 Poznań;
b) listownie na adres Spółki: ul. Bratkowa 9/11, 60-175 Poznań;
c) telefonicznie pod numerem Infolinii: +48 575 939 003;
d) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail Infolinii: info@brzeszczot.pl.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827)

Przykładowy formularz rezygnacji z umowy

(ten formularz należy wypełnić i przesłać w przypadku wyrażenia woli do odstąpienia od umowy)

Do:
Nazwa PMMT Sp. z o.o.
Adres ul. Bratkowa 9/11; 60-175 Poznań
Numer telefonu
Adres e-mail

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących przedmiotów/umowy dostawy następujących przedmiotów/umowy na wykonanie następujących przedmiotów (niepotrzebne skreślić):


Imię i nazwisko/Firma
Adres
Data
Podpis klienta